AliusEnergy-privacystatement
AliusEnergy B.V. (hierna: AliusEnergy) respecteert de privacy van alle relaties en bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan AliusEnergy verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacystatement is van toepassing op alle sites van AliusEnergy en aan zijn gelieerde ondernemingen (o.a. AliusClimate, AliusSolar, AliusSolar+, Aelex en VolThera Plug & Play).

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt voor het aangaan en verdiepen van een samenwerking met AliusEnergy. AliusEnergy draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan AliusEnergy verschaft met grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement wil AliusEnergy u duidelijk maken waarom AliusEnergy bepaalde informatie verzamelt, hoe AliusEnergy uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden AliusEnergy de informatie aan u of anderen verstrekken. Dit privacystatement van AliusEnergy is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

AliusEnergy, gevestigd aan Meerheide 101, 5521 DX te Eersel, Kamer van Koophandel NL54262437 en alle aan AliuisEnergy gelieerde organisaties. AliusEnergy bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
AliusEnergy verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website aliusenergy.nl, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, of indien u door AliusEnergy wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die AliusEnergy aanbiedt, waaronder ook de behandeling van vragen, klachten, geschillen en deelname aan social media, voor de behandeling van servicevragen, marktonderzoek en eventuele uitnodigingen om deel te nemen aan trainingen of kennissessies. Daarnaast heeft AliusEnergy een gerechtvaardigd belang om diegene die hun gegevens verstrekt hebben, zoals hierboven beschreven, aanvullende informatie te sturen over AliusEnergy zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Als u aan AliusEnergy persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy beleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal AliusEnergy deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten. AliusEnergy verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij AliusEnergy tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Alle eerdergenoemde informatie/gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door AliusEnergy worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Om u per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
 • Indien u een inlog wenst voor het besloten gedeelte van de website, het klantportaal. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker van het AliusEnergy klantportaal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden;
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
 • Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. De mailingtool MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uitschrijven van e-mail nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de uitschrijffunctionaliteit in de e-mailnieuwsbrief.
   

Aan wie verstrekt AliusEnergy uw persoonsgegevens?
AliusEnergy verstrekt uw gegevens niet met derden, met uitzondering van de webbouwers, transporteurs, handelspartners en in enkele gevallen interne medewerkers van AliusEnergy ten behoeve van onze leveringen en diensten. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om uw bestelling of vragen rondom onze dienstverlening/producten zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Deze gegevens zullen niet verder verspreid worden door AliusEnergy door bovenstaande partijen.

Hoelang bewaart AliusEnergy uw gegevens?
AliusEnergy bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van AliusEnergy alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

 • Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van fiscale wetgeving);
 • Voor relaties maximaal 2 jaar.

Indien de toestemming niet wordt verleend of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door AliusEnergy verwijderd.

Wat zijn uw persoonlijke rechten?
Bij AliusEnergy zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op info@aliusenergy.nl . Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door AliusEnergy. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

IP-adressen en Google Analytics
AliusEnergy kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld. AliusEnergy analyseert hoe gebruikers de website gebruiken om op basis daarvan de website te optimaliseren.

Beveiliging
AliusEnergy heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website van AliusEnergy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ondanks de door AliusEnergy genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. AliusEnergy kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
AliusEnergy heeft informatie en diensten aangeboden op deze website met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. AliusEnergy aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Op generlei wijze is AliusEnergy aansprakelijk voor schade geleden door:

 • Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website of het klantportaal;
 • Afwijkende levering van goederen.

De site van AliusEnergy en/of socialmediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van AliusEnergy, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookiereglement hebben. AliusEnergy aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
AliusEnergy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website staat de laatste en geldende versie. AliusEnergy beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacystatement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 18 juni 2018

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door AliusEnergy, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@aliusenergy.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

 

AliusEnergy investeert in de wereld van morgen

 • Direct naar AliusEnergy: Meer info over onze werkwijze, visie en ons team

  Klik hier
 • Direct naar AliusSolar: Meer info over onze totaaloplossingen op PV gebied.

  Klik hier
 • Direct naar AliusSolar+: Meer info over SolarEdge

  Klik hier
 • Direct naar AliusClimate: Meer info over onze totaaloplossingen op klimaat gebied

  Klik hier
Maak hier uw keuze voor meer informatie over onze dienstverleningen:

AliusEnergy - algemene informatie AliusEnergy - totaaloplossingen voor PV installateurs AliusEnergy - SolarEdge distributie, service en advies AliusEnergy - totaaloplossingen op klimaat gebied